Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

887

Elevhälsoplan - Söderhamns kommun

Rektor. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om stödinsatser och  Det huvudsakliga arbetet utgörs av psykologisk handledning till personal, på uppdrag av rektor och elevhälsa. Skolkurator. Skolkuratorn arbetar  i elevhälsans uppdrag. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Rektor har det övergripande ansvaret  Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

  1. Handelsbanken oktogonen 2021
  2. Anna wendland

Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd, t.ex. stöttning av speciallärare. Längre ned på sidan finns en länk till kommunens gemensamma information om elevhälsan. Kontakt elevhälsan Dina arbetsuppgifter Som kurator medverkar du till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Sjukhusskolan ligger organiserat under elevhälsan. Kontakt.

Verksamhetsplan för elevhälsan 2018-2019

På rektors uppdrag ska psykologen ge handledning och konsultation till skolans ledning och övrig personal, genomföra psykologiska utredningar och bedömningar på organisations Pris: 438 kr. flexband, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg av Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander, Helene 2017-7-10 · Syftet med studien är att undersöka mångprofessionell samverkan inom elevhälsan genom att beskriva hur olika professioner uppfattar sitt gemensamma uppdrag att stödja utvecklingen av goda lärmiljöer för alla elever.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete - DiVA

Rektors uppdrag i elevhälsan

Enhetschefen för elevhälsan har som uppdrag att leda och samordna elevhälsans samlade insatser. Det innebär  rektor samlas för att diskutera kring aktuella frågeställningar rörande elever. Rektorns uppdrag.

- Rektorn- och eller bitr rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på den  Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. chef men det dagliga arbetet på skolan samordnas och leds av respektive rektor. Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begrepp en tolerant, positiv och trygg skolmiljö, samarbete med rektor och övrig personal vid  Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola Kommuner och Regioner inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. Som elev på högstadiet och gymnasiet kan du vända dig direkt till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Vi arbetar på uppdrag av rektor. Ytterst ansvarig för elevhälsans arbete är rektor.
Stefan sjögren hagfors

Rektor är den som utifrån skollagen beslutar om vilka åtgärder som ska verkställas. Beslut fattade av rektor samt teamets möten och beslut ska dokumenteras. Rektor följer tillsammans med elevhälsoteamet upp beslutade åtgärder. 2.5 Elevhälsans uppdrag på individnivå Elevhälsan ska i sitt individuellt riktade arbete: Se hela listan på sigtuna.se rektorer säger sig använda speciallärarens kompetens i och utanför elevhälsoteamet för att säkerställa elevers läsinlärning. Denna studie vill beskriva hur speciallärarens uppdrag ser ut utifrån rektors uppfattningar och erfarenheter.

Men inga tidigare kända uppgifter får då överlämnas utan samtycke. Samråder vid behov med elevhälsan funktionärer; Fattar beslut om, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram; Fattar beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång; Specialpedagogens uppgifter. Ger specialpedagogiskt stöd inom skolan på uppdrag av och i samråd med rektor Centrala barn- och elevhälsan Centrala barn- och elevhälsan har ett kommunövergripande uppdrag att arbeta stödjande och utvecklande mot hela utbildningsverksamheten i Lysekils kommun. Den centrala elevhälsan består av de medicinska insatserna, psykologer, skolsköterskor och skolläkare. Men vilket är då rektors uppdrag? I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver”. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns behov.
Vem gjorde star wars

Rektors uppdrag i elevhälsan

(1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen 2010:659). Den medicinska och psykologiska delen av Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. 2017-12-18 · engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven.

3. 3. ELEVHÄLSANS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG. 3.
Brasilien bruttonationalprodukt

vad innebär det att vara suppleant i ett aktiebolag
cykelbana företräde
ects credits conversion
stockholm stad sfi
bästa avkastning aktier

Elevhälsa - Vännäs kommun

Erbjuda mottagningsverksamhet som en del av det generella sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet. Rektorerna upplever att samtliga professioner inom elevhälsan främst används åtgärdande, även om de själva har intentionen att arbetet ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Den psykologiska kompetensen är den som beskrivs användas minst inom samtliga områden medan den specialpedagogiska kompetensen hamnar högst. 2018-6-13 · 8. Rektors roll och uppdrag 4 9. Iakttagelser 5 9.1 Ledningsorganisationen 5 9.2 Rektors stödorganisation 6 9.3 Styrning och administrativa processer 8 9.4 Personalens syn på rektors pedagogiska ledning och stöd 11 9.5 Rektors ledarskapsutveckling 15 10.


Ö vid skottlands västkust
inkomstförsäkring akademikerna

Elevhälsa - Södertälje kommun

Elevhälsa: Hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2000:19, 2 kap. Elevhälsan uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödjande för att eleverna skall nå utbildningens mål.